m.SDU.az - Sumqayit Dövlet Universitetinin resmi sayti (mobil versiya)
---
-Ana sehife
---
1.1. Elmi-tedqiqat işlerinin planlaşdirilmasi ve yerine yetirilmesi.
Sumqayit Dövlet Universitetinde 2008-ci teqvim ilinde 9 elmi istiqamet üzre 46 mövzunu ehate eden elmi-tedqiqat işleri planlaşdirilmiş ve yerine yetirilmişdir.

1.1.1. «Mexanikaveriyaziyyat» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 6 mövzu işlenmişdir:
1. İstilik kütle mübadileli iki fazli sistem dinamikasinin riyazi modelleri ve neft-qazima borularina tesir eden qüvvelerin qiymetlendirilmesi.
İcraçi: «Mexanika» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.d., prof. R.Ş. İsmayilov.
2. Sonlu diskret sistemlerin modelleşdirime, optimallaşdirma ve sistem dinamikasi ve paylanmiş parametrli sistemler üçün optimal idareetme meselesi.
İcraçi: «Diferensial tenlikler ve optimallaşdirma üsullari» kafedrasi.
Elmi rehber: f-r.e.d., prof. F.G. Feyziyev.
3. Özlüelastik mühitlerde termodinamik dalğalarin yayilmasi meselelerinin araşdirilmasi.
İcraçi: «Ümumi riyaziyyat» kafedrasi.
Elmi rehber: f.r.e.n., dos. N.T. Qurbanov
4. Riyazi analizin tetbiqi meseleleri.
İcraçi: «Riyazi analiz ve funksiyalar nezeriyyesi» kafedrasi.
Elmi rehber: f.r.e.n., dos. P.F. Qehremanov
5. Diskret sistemlerin riyazi modelleşdirilmesi ve idare olunmasi
İcraçi: «İnformatika» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.n., dos. V.A. Mustafayev
6. Fasilesiz tehsil sisteminde dersin ve dersden kenar tedbirlerin semereliliyinin artirilmasi yollarinin araşdirilmasi.
İcraçi: “Fizika ve riyaziyyatin tedrisi metodikasi” kafedrasi.
Elmi rehber: f.r.e.n., dos. S.X.Xelilov

1.1.2. «Fizika» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 4 mövzu işlenmişdir:
1. Qidalandirici xelite tetbiq etmekle erintiden monokristal yetişdirilmesi, AIIIBVI ve tipli yarimkeçiricilerin fiziki xasselerinin tedqiqi.
İcraçi: «Ümumi fizika» kafedrasi.
Elmi rehber: f.r.e.d., prof. N.F. Qehremanov
2. Mikroelektronikada tetbiq oluna bilen yeni yarimkeçirici birleşmelerin alinmasi ve onlarin fiziki xasselerinin tetbiqi.
İcraçi: «Berk cisim elektronikasi» kafedrasi .
Elmi rehber: f.r.e.d., prof. Y.Y. Hüseynov
3. TlInTe2 – TlTbTe2 sisteminin berk mehlullarinin tablamanin yükdaşinma xüsusiyyetlerine tesiri.
İcraçi: «Yarimkeçiriciler fizikasi» kafedrasi.
Elmi rehber: f.r.e.d., prof. M.M. Zerbeliyev
4. Mürekkeb yarimkeçirici birleşme ve berk mehlullarin fundamental fiziki xasselerinin tedqiqi ve onlar esasinda funksional element ve qurğularin yaradilmasi
İcraçi: «Yarimkeçiriciler ve dielektrikler fizikasi» ETL-si
Elmi rehber: f.r.e.d., prof. M.M. Zerbeliyev

1.1.3. «Kimya ve kimya –texnologiyasi» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 5 mövzu işlenmişdir:
1. Silisiumterkibli üzvi turşularin efirlerinin sintezi, kimyevi xasselerinin ve tetbiq sahelerinin tedqiqi.
İcraçi: «Üzvi ve Fiziki kimya» kafedrasi.
Elmi rehber: k.e.n., dos. M.M. Mustafayev
2. Tebii fosfatlarin intensivleşdirici komponentlerin iştiraki ile sulfat turşusunda parçalanmasi prosesinin nezeri esaslarinin işlenmesi.
İcraçi: «Ümumi ve qeyri-üzvi kimya» kafedrasi.
Elmi rehber: k.e.n., dos. R.F. Qehremanov
3. Alkil ve alkenniftenollarin katalitik alinma üsullarinin işlenmesi ve onlarin esasinda xüsusi teyinatli mehsullarin sintezi ve tetbiqi.
İcraçi: «Neft kimyasi» kafedrasi.
Elmi rehber: k.e.d., prof. E.E. Ağayev
4. Molibden ve volframin bezi azobirleşmelerle emele getirdiyi kompleks birleşmelerin spektrofotometrik tedqiqi, onlarin teyini metodikasinin işlenmesi ve bu metodlarin teyini üçün mürekkeb obyektlerde tedqiqi.
İcraçi: «Analitik kimya» kafedrasi
Elmi rehber: k.e.n., dos. H.O. Eminov
5. Klassik telim üsullarinin tekmilleşdirilmesi
İcraçi: «Kimya ve biologiyanin tedrisi metodikasi» kafedrasi
Elmi rehber: k.e.n. A.B. Eskerov

1.1.4. «Biologiya ve ekologiya» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 5 mövzu işlenmişdir:
1. İstehsalat proseslerinden alinan turş qalarin tedqiqi
İcraçi: «Ekologiya ve tebietden istifade» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.n., dos. D.B. Şirinova.
2. Etraf mühit amillerinin bitkilerin ve heyvanlarin biomüxtelifliyine tesirinin fizioloji ve biokimyevi tedqiqi.
İcraçi: «Eksperimental biologiya” ve “Ümumi biologiya ve tebietşunasliğin esaslari” kafedrasi.
Elmi rehber: b.e.n., dos. R.İ. Beşirov.
3. Sumqayit regionu üzre senaye müessiselerinden etraf mühite ( atmosfere, hidrosfere ve litosfere) atilan zeherli qaz, su ve berk tullantilarinin tedqiqi ve analizi.
İcraçi: «Etraf mühitin monitorinqi» ETL-si
Elmi rehber: k.e.n., dos. C.V. Memmedov
4. Üzvi menşeli tullantilarin utilizasiya üsullarinin tedqiqi
İcraçi: «Senaye ekologiyasi» ETL-si
Elmi rehber: t.e.n. E.Ç. Mehreliyev
5. Sumqayit şeherinin tebii şeraitinin ve iqtisadi-sosial veziyyetinin tedqiqi.
İcraçi: “Ümumi cografiya” kafedrasi
Elmi rehber: c.e.n.,dos.T.D.Ağayev

1.1.5. «Yeni informasiya texnologiyalari ve onlarin tetbiqi» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 3 mövzu işlenmişdir:
1. Avtomatlaşdirilmiş layihelendirme, konstruksiyaetme ve modelleşdirme aletlerinin işlenmesinin nezeri ve praktiki meseleleri (davami)
İcraçi: «ALS ve proqramlaşdirma» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.d., prof. M.A. Ehmedov.
2. İnformasiya sistemlerinin ve elementlerinin tedqiqi ve işlenmesi.
İcraçi: «İnformasiya ve kompüter texnikasi» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.d., prof. N.M. Kazimov.
3. İstehsal proseslerinin avtomatlaşdirilmiş idareetme sistemlerinin yaradilmasi.
İcraçi: «Texniki kibernetika» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.d., prof. Elekberov F.H

1.1.6. «Energetikanin müasir poblemleri» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 4 mövzu işlenmişdir:
1. Metallurgiya, maşinqayirma, cihazqayirma ve neft-kimya senayesinde elektrik intiqallarinin ve avtomatlaşdirilmiş texnoloji komplekslerin elektromaqnit element ve qurğularinin yaradilmasi, tedqiqi ve texniki diaqnostikasinin işlenmesi.
İcraçi: «Elektromexanika» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.d., AMEA-nin müxbir üzvü F.İ. Memmedov.
2. Üçfazli elektromaqnit tipli qurğularda maqnit qeyri-simmetrikliyi ve çox emeliyyatli dezgahlarda istifade olunan çeviricilerin iş rejimlerinin tedqiqi.
İcraçi: «Elektroenergetikanin problemleri» ETL-si
Elmi rehber: tex.e.d., AMEA-nin müxbir üzvü F.İ. Memmedov
3. Neft, kimya, metallurgiya, maşinqayirma, cihazqayirma sahelerinin avtomatik idareetme sistemleri, robotexniki kompleksleri ve cevik avtomatlaşdirilmiş sistemleri üçün generator ve parametrik ölçü ve mesafe vericilerinin işlçenmesi ve tedqiqi.
İcraçi: «Elektrotexnika» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.n., dos. T.E. Ehmedova
4. Elektrik techizat sistemlerinin etibarli iş rejimini temin eden tenzimleyici qurgu ve komplekslerinin işlenmesi.
İcraçi: «Enerji techizati» kafedrasi.
Elmi rehber: tex.e.n., dos. Z.A.Quliyev

1.1.7. «İqtisadiyyat» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 5 mövzu işlenmişdir:
1.Müessisenin emek resurslarindan istifade edilmesi istiqametleri.
İcraçi: «Biznesin teşkili ve idare edilmesi» kafedrasi.
Elmi rehber: i.e.n., dos. Q.S.Hüseynov.
2. Milli iqtisadiyyatda tehlükesizliyin temin edilmesinin esas istiqametleri.
İcraçi: «İqtisadi nezeriyye» kafedrasi.
Elmi rehber: i.e.n., dos. S.M. Mikayilova
3. Müessiselerin xarici iqtisadi elaqeleri ve marketinq fealiyyetinin qiymetlendirilmesi.
İcraçi: «Beynelxalq iqtisadi münasibetler ve marketinq» kafedrasi.
Elmi rehber: i.e.d., dos. M.Ö. Penaheliyeva.
4. Maliyye neticelerinin auditi ve auditde maliyye tehlilinin esas prinsipleri
İcraçi: «Mühasibat uçotu ve audit» kafedrasi.
Elmi rehber: i.e.n., dos. T.Q.Cavadov
5. Müessisenin iqtisadi meqsedinin reallaşdirilmasi.
İcraçi: «Menecment» kafedrasi.
Elmi rehber: i.e.n., dos. A.H.Tağiyev

1.1.8. «Tarix, politologiya ve sosiologiya» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 5mövzu işlenmişdir:
1. Azerbaycan tarixinin aktual problemleri.
İcraçi: «Azerbaycan tarixi (humanitar ixtisaslar)» kafedrasi.
Elmi rehber: tar.e.n., dos. B.İ. Memmedli
2. AXC-nin hakimiyyeti illerinde İngilterenin Azerbaycanda neft maraqlari.
İcraçi: «Ümumi tarix» kafedrasi.
Elmi rehber: tar.e.n., dos. Ş.D. Selimov
3. XIX esrin 1-ci yarisinda Azerbaycan tarixinin öyrenilmesi müxtelif yazili menbelerde.
İcraçi: «Azerbaycan tarixi (tebiet ve texniki ixtisaslar üzre)» kafedrasi.
Elmi rehber: tar.e.n., dos. E.İ. İsayev.
4. Tarix derslerinde XVI-XVII yüzilliklerde Azerbaycanin mekteb ve maarif işinin veziyyetinin öyredilmesinde seyyah gündeliklerinden istifade.
Elmi rehber: tar.e.d., prof.A.B.Bexşeliyev
5. Sosial felsefenin bezi meselelerinin tedqiqi
İcraçi: «Felsefe ve hüquq» kafedrasi.
Elmi rehber: f.e.d., prof. H.Ş. Sadiqov

1.1.9 «Dilşunasliq, edebiyyat ve pedaqogika» elmi istiqameti üzre
Bu istiqamet üzre 9 mövzu işlenmişdir:
1. Qafqazin türk menşeli toponimlerinin Krim ve Bolqaristan areallari
İcraçi: «Dilçilik» kafedrasi.
Elmi rehber: fil.e.n., dos. A.E. Bayramov.
2. Qasim bey Zakir ve bezi müasirleri.
İcraçi: «Xarici ölkeler edebiyyati » kafedrasi.
Elmi rehber: t.e.n., dos. R.Ş. Kerimov
3. Azerbaycan edebiyyatinin qaynaqlari, teşekkülü ve inkişaf qanunauyğunluqlari.
İcraçi: «Azerbaycan edebiyyat» kafedrasi.
Elmi rehber: f.e.n., dos. A.İ. Memmedov
4. Folklorşünasliq meseleleri ( 4-cü merhele )
İcraçi: « Folklorsşunasliq» ETL-si
Elmi rehber: p.e.n.,dos. Ş.H. Memmedov
5. Azerbaycan dili ve edebiyyatin tedrisinin aktual problemleri
Elmi rehber: fil.e.n., dos. Y.Y.Aslanov
6. Pedaqogika ve psixologiya fenlerinin tedrisinde bezi mühazire mövzularinin tekmilleşdirilmesi.
İcraçi: «Pedaqogika ve psixologiya» kafedrasi.
Elmi rehber: p.e.n., dos. T.M. Memmedov.
7. Rusca-azerbaycanca tedris lüğeti
İcraçi: «Rus dili» kafedrasi.
Elmi rehber: fil.e.d., dos. R.S.Memmedov
8. İngilisce – rusca - azerbaycanca müxteser frazeoloji lüğet
Almanca-rusca – azerbaycanca müxteser frazeoloji lüğet
İcraçi: «Xarici diller (humanitar ixtisaslar üzre)» kafedrasi.
Elmi rehber: fil.e.n., dos. N.V.İsgenderova
9. Azerbaycanca-rusca-ingilisce biologiya (botanika) minimum lüğeti
İcraçi: «Xarici diller (tebiet ve texniki ixtisaslar üzre)» kafedrasi.
Elmi rehber: fil.e.n ,dos. Ş.E. Yunusova

1.2. Dövlet büdcesinden maliyyeleşdirilen elmi-tedqiqat işleri.
Sumqayit Dövlet Universitetinde Dövlet büdcesinden maliyyeleşdirilen beş elmi-tedqiqat laboratoriyasi fealiyyet gösterir.
Elmi-tedqiqat laboratoriyalarinda 2008-ci ilde Mürekkeb yarimkeçirici birleşme ve berk mehlullarin fundamental fiziki xasselerinin tedqiqi ve onlar esasinda funksional element ve qurğularin yaradilmasi («Yarimkeçiriciler ve dielektrikler fizikasi» ETL), Üzvi menşeli tullantilarin biokimyevi utilizasiya proseslerinin tedqiqi, («Senaye ekologiyasi » ETL), Folklorşünasliq meseleleri («Folklorşünasliq» ETL), Sumqayit regionu üzre senaye müessiselerinden etraf mühite ( atmosfere, hidrosfere ve litosfere) atilan zeherli qaz, su ve berk tullantilarinin tedqiqi ve analizi, («Etraf mühitin monitorinqi» ETL), Üçfazli elektromaqnit tipli qurğularda maqnit qeyri-simmetrikliyi ve çeviricilerin iş rejimlerini tedqiqi («Elektroenergetikanin problemleri») mövzulari üzre elmi tedqiqat işleri planlaşdirilmiş ve yerine yetirilmişdir.
Elmi-tedqiqat laboratoriyalarinda 27 nefer çalişir, o cümleden 1 elmler doktoru ve 7 elmler namizedi.

1.3. Elmi-tedqiqat işlerinde alinmiş mühüm neticeler (saheler üzre).
Fizika-riyaziyyat ve texniki elmler Mikroelektronikada tetbiq oluna bilen yeni yarimkeçirici birleşmelerin ve berk mehlullarin alinmasi ve onlarin kompleks şekilde fiziki xasselerinin tedqiqi
Mikroelektronikada tetbiq oluna bilen yeni yarimkeçirici birleşmeler ve berk mehlullar alinmiş ve onlarin kompleks şekilde fiziki xasseleri tedqiq edilmişdir.
İcraçilar: prof., f-r.e.d. N.F.Qehremanov, prof., f-r.e.d. Y.Y.Hüseynov, prof., f-r.e.d. M.M.Zerbeliyev İstilikkütle mübadileli çoxkomponentli sistemlerin texnikasi.
Çoxkomponentli sistemin hereketini ifade eden ümumileşmiş tenlikler sistemi ve modelleşdirme kriterleri çixarilmişdir. İstilikkütle mübadileli proseslerin riyazi modelleri ve hesablama üsullari teklif olunmuşdur.
İcraçi: prof., tex.e.d. R.Ş.İsmayilov Kimya elmleri Alkil ve alkenilfenollarin katalitik alinma üsullarinin işlenmesi ve onlar esasinda xüsusi teyinatli mehsullarin sintezi ve tetbiqi
Vinilkrezol ve vizelksilenolun qlisidil efirlerini müxtelf polimerleri ve birge polimerlerin fiziki ve mexaniki ve litoqraqik xasseleri öyrenilmiş, hemçinin polivinilfenollarin nanoklasterli metal katalizatorlarin sabitleşdirilmesinde istifade edilmesi teklif olunmuşdur. Naftalin sirasi karbohidrogenlerin bezi katalitik çevrilmeleri tedqiq edilmiş ve bu birleşmelerin xammal menbeyi olan ağir piroliz qetraninin meqsedyönlü istifade edilmesi yollari araşdirilmişdir.
İcraçi: prof., k.e.d. Ağayev E.E.
Üzvi menşeli tullantilarin utilleşdirilmesi.
Üzvi menşeli tullantilarda qicqirma prosesi üçün yeni konstruksiyaya malik olan bioreaktor işlenib hazirlanmişdir
İcraçi: tex.e.n. E.Ç.Mehreliyev

1.4. Elmi-tedqiqat işlerinin neticelerinin tedris prosesi ve istehsalatda tetbiqi.
Elmitedqiqat işlerinin semereliliyi. Universitetde aparilan elmi-tedqiqat işleri günün telebine cavab veren seviyyede aparilir. Yerine yetirilmiş elmi-tedqiqat işlerinin neticelerinden 3-i istehsalatda, 11-i ise tedris prosesinde tetbiq olunmuşdur. Tedqiqat işlerinin neticeleri professor-müellim heyeti, aspirantlar, tedqiqatçilar, magistrantlar ve telebeler terefinden elmi-praktiki konfranslarda, simpoziumlarda meruze olunmuş, tezisler ve meqaleler şeklinde çap olunmuşdur.

1.5. Elmi-tedqiqat işlerinin informasiya teminati.
Universitetde yerine yetirilmiş elmi-tedqiqat işlerinin neticeleri mütemadi olaraq Azerbaycanda, MDB ölkelerinde ve xaricde neşr olunan jurnallarda çap olunmuş, elmi konfranslarda ve simpoziumlarda meruze olunmuşdur.
2008-ci ilde neşr olunmuş tedris-metodiki işlerin ve elmi meqalelerin sayi aşağidaki kimi olmuşdur.
Monoqrafiya – 2, ders vesaiti – 10, metodiki vesaitler – 15, elmi meqaleler – 269 (onlardan 23 elmi meqale respublikamizdan xaricde çixan jurnallarda derc olunub). Beynelxalq ve respublika miqyasli konfrans ve simpoziumlarda edilen meruzelerin sayi 156, o cümleden respublikamizdan xaricde olan meruzelerin sayi 20 olmuşdur.
2008-ci ilde Sumqayit Dövlet universitetinde yerine yetirilmiş 14 elmi-tedqiqat işi AzMEA-nin Reyaset Heyeti nezdinde fealiyyet gösteren Dövlet Qeydiyyati Merkezinde qeydiyyatdan keçmişdir.
2008-ci ilde Sumqayit Dövlet universitetinde Heyder Eliyevin anadan olmasinin 85 illiyine hesr olunmuş “Azerbaycan şifahi xalq yaradiciliğinin tedqiqi, tebliği ve tedrisi” ve “Sumqayit şeheri ve Azerbaycanin şimal regionunda energetikanin inkşafi” mövzularinda respublika miqyasli, magistrantlarin 8-ci Respublika elmi konfransi, Universitet Telebe Elmi Cemiyyetinin xetti ile konfrans ve universitet daxili 3 elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir.

1.6. İxtiraçiliq ve patent-lisenziya fealiyyeti.
Universitetde patent-lisenziya istiqametinde mütemadi olaraq hem elmi-tedqiqat laboratoriyalarinda, hem de ayri-ayri kafedralarda elmi-tedqiqat işleri aparilir. 2008-ci ilde universitet üzre 8 patent alinmiş ve 8 patentin alinmasi üçün müsbet qerar alinmişdir. Universitetde patent-lisenziya şöbesi fealiyyet gösterir.

1.7. Telebelerin elmi-tedqiqat işlerinin teşkili.
Universitetin telebeleri elmi-tedqiqat işlerinin yerine feal iştirak edirler. 2008-ci ilde universitetde Telebe Elmi Cemiyyetinin 4-ci konfransinin keçirilmesi telebelere yerine yetirdikleri elmi-tetqiqat işlerinin neticelerini geniş auditoriya qarşisinda müzakire etmeye imkan yaratdi. 2008-ci ilde universitetin telebeleri 17 elmi meqale derc etmiş ve 298 telebe elmi konfranslarda meruzelerle çixiş etmişdir.
Universitetde Telebe Elmi Cemiyyeti terefinden ela ve yaxşi qiymetlerle oxuyan telebelerin ekseriyyeti uyğun kafedralar terefinden elmi işlere celb olunurlar. Telebelerin apardiqlari elmi-tedqiqat işlerinin neticeleri esasen onlarin buraxiliş işi kimi, sonralar ise professor ve dosentlerin rehberliyi altinda genişlendirilerek magistr dissertasiyasi kimi müdafie olunur.
Tehsil Nazirliyinin icazesi ile magistrantlarin 8-ci respublika konfransinin universitetde keçirilmişdir. Konfransda respublikanin 19 ali mektebinden 438-den çox magistrant müxtelif mövzular üzre çixiş etmişdir.
19 dekabr 2008-ci il tarixinde Odlar Yurdu Universitetinde ali mekteb telebelerinin XXI Respublika elmi konfransi keçirilmişdir. Konfransda universitetimizin 7 telebesi iştirak etmişdir.
21 oktyabr 2008-ci il tarixinde Azerbaycan Dövlet Pedaqoji Universitetinde Ali Mekteb telebelerinin XIII Respublika fenn olimpiadasinda 24 telebe iştirak etmişdir. Onlardan 4-ü ferqlenmişdir – 2 telebe III yere, ve 2 telebe heveslendirici mükafata layiq görülmüşdüler.

1.8. Xarici ölkelerle elmi-texniki emekdaşliq.
Universitetin xarici ölkelerin tehsil ve elm ocaqlari ile elaqeleri evvelki illerde olduğu kimi davam etdirilir. Bele ki, Fransanin Nitse, Sorbon Universitetleri ile, Türkiyenin İstanbul Texniki Universiteti, Bursadaki Uludağ Universiteti, Samsundaki 19 Mayis Universiteti, Pakistanin Zakariyye Universiteti, Seudiyye Erebistanindaki Kral Feth Universiteti, Almaniyanin Köln Tetbiqi Elmler Universiteti, Hollandiyanin Heerlen Tetbiqi Elmler Universiteti, Varşavanin Texniki Universiteti ile qarşiliqli emekdaşliği yüksek seviyyede davam etdirilir.
Universitet emekdaşlari MDB mekaninda Universitetlerle olan enenevi elaqeleri indi de davam etdirir ve teşkil olunan konfrans ve simpoziumlarda iştirak edirler.
2008-ci ilde Sumqayit Dövlet Universiteti Avropa Birliyinin proqramlarindan biri olan Tempus proqrami çerçivesinde «Enerji menecmenti» ixtisasi üzre maqistr hazirliği» adli y layihede öz iştirakinidavam etmişdir. Universitetimizin bir dosenti Varşava Texnoloji Universitetde ve iki dosenti Köln Tetbiqi Universitetde tekminleşdirme kurslarinda iştirak etmişler.
«Yarimkeçiriciler fizikasi» kafedrasinin dosenti, f.-r.e.n.Y.H.Hüseyneliyev Pakistanda elmi-pedaqoji ezamiyyetdedir.

II. Elmi Potensial Sumqayit Dövlet Universitetinde 7 fakülte üzre 45 kafedra ve 5 dövlet büdceli elmi-tedqiqat laboratoriyalarinda 184 nefer elmi dereceli alimler çalişirlar. Bunlardan 47 neferi elmler doktorlari ve 137 neferi ise elmler namizedleridirler. Universitetde Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin 2 nefer heqiqi ve 4 nefer müxbir üzvü çalişir.

III. Elmi-Pedaqoji kadrlarin hazirlanmasi Sumqayit Dövlet Universitetinde «Aspirantura ve Magistratura» şöbesi fealiyyet gösterir. Universitetde aspirantlarin sayi 15 nefer, doktorluq dissertasiya mövzularini 5 nefer tesdiq etmiş, dissertantlarin sayi ise 57 nefer olmuşdur. 2008-cü ilde universitet üzre aspiranturaya 6 , dissertanturaya ise 8 nefer qebul olunmuşdur.
Bütün aspirantlarin ve disertantlarin dissertasiya mövzulari ve elmi rehberleri haqda melumatlar AzMEA nezdinde Elaqelendirme Şuralarinda qeydiyyatdan keçmişdir.
2008-ci ilde universitetin 4 nefer emekdaşin namizedlik elmi derecesi AAK terefinden tesdiq edilmişdir.
2008-ci ilde 8 nefer dosent elmi adi almişdir.
www.SDU.az -
---
-Ana sehife
---
www.SDU.az - Bütün hüquqlari qorunur.